- cung đốn -

♦ Phiên âm: (gōng,gòng dùn,dú ).


(hvtd)♦Cung cấp thức ăn uống, vật cần dùng. ◇Trương Tiêu : Khách binh kí khổ ư trì khu, địa chủ diệc lao ư cung đốn , (Thượng dương hầu trần thiện hậu sự nghi thư ) Khách quân binh đã khổ vì giong ruổi, chủ đất cũng nhọc vì cung đốn.
♦Bày tiệc đãi khách.
♦Chỉ ẩm thực, thức ăn thức uống. ◇Cựu Đường Thư : Hoành bị cung đốn, nhục bại lương xú, chúng nộ dĩ bạn , , (Vương Hoành truyện ) Vương Hoành dự sẵn thức ăn uống, thịt hư lương thối, chúng nhân tức giận làm loạn.


Vừa được xem: 供頓俐落俯仰俳體修多羅罪該萬死侵陵