使 - sứ quân -

♦ Phiên âm: (shǐ,shì jūn ).


(hvtd)♦Tiếng tôn xưng sứ giả phụng mệnh vua đi sứ các nơi.
♦Tiếng tôn xưng quan lại, trưởng quan. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Tào binh kí chí, khởi khả thúc thủ đãi tử! Mỗ nguyện trợ sứ quân phá chi , ! 使 (Đệ thập hồi) Quân Tào đã đến nơi, lẽ đâu ta lại bó tay chờ chết. Tôi xin giúp sứ quân phá giặc.


Vừa được xem: 使君褕衣甘食å¿…