- bạn lang -

♦ Phiên âm: (bàn,pàn láng,làng ).


(hvtd)♦Người phụ rể. § Cũng gọi là nam tân tướng .


Vừa được xem: 伴郎补绣修理侵占银河星云睿智瑕不掩瑜