- lệnh lang -

♦ Phiên âm: (lìng,líng láng,làng ).


(hvtd)♦Tiếng tôn xưng con trai người khác. ☆Tương tự: công tử .


Vừa được xem: 令郎乳名乳劑