- lệnh chung -

♦ Phiên âm: (lìng,líng zhōng ).


(hvtd)♦Già mà chết gọi là lệnh chung , tức là sự chết tốt đẹp. ☆Tương tự: thiện chung .
♦Sự việc kết thúc tốt đẹp.


Vừa được xem: 心不在焉德克薩斯徵集徵象微量元素微觀世界微觀