- đại điện -

♦ Phiên âm: (dàidiàn).


♦công văn khẩn. , , , , , .


Vừa được xem: 代電悲鳴換防朗生坑子查