- đại lí nghiệp vụ,vũ giam,giám quản -

♦ Phiên âm: (dàilǐ yèwù jiānguǎn ).


♦Quản lý giám sát nghiệp vụ được ủy nhiệm


Vừa được xem: 代理业务监管肯尼亚引人入勝涼薯逼上梁山大雪延年益壽作古三虞