- đại nhũ phấn -

♦ Phiên âm: (dàirǔfěn).


♦bột dinh dưỡng; bột nuôi trẻ. , .


Vừa được xem: 代乳粉粉色烘籠