- tử,tể kê -

♦ Phiên âm: (zǐjī).


♦gà con; gà mới nở. "".


Vừa được xem: 仔雞双吸离心泵壓電效應跌跌蹌蹌超然不群