- thương,thảng thử -

♦ Phiên âm: (Cāng shǔ ).


♦Chuột hang, chuột hamster


Vừa được xem: 仓鼠仓库保管员仓库,配料房麥冬非導體