- thương,thảng quản -

♦ Phiên âm: (cāng guǎn ).


♦quản lý kho


Vừa được xem: 仓管青眼故國幹才處女作均衡論在室