- kim thảo -

♦ Phiên âm: (jīncǎo).


♦cách viết thảo thời xưa. , , , .


Vừa được xem: 今草惰性氣體紅樓夢履險如夷劣等羊毛智囊手紙孤芳