- kim thảo -

♦ Phiên âm: (jīncǎo).


♦cách viết thảo thời xưa. , , , .


Vừa được xem: 今草未燃尽的煤備數說和