- kim triêu,triều -

♦ Phiên âm: (jīnzhāo).


, .


Vừa được xem: 今朝今草惰性氣體紅樓夢履險如