- kim thì -

♦ Phiên âm: (jīn shí ).


(hvtd)♦Thời nay, bây giờ. ◇Mai Thừa : Kim thì thiên hạ an ninh, tứ vũ hòa bình , (Thất phát ) Thời nay thiên hạ yên ổn, bốn cõi hòa bình.


Vừa được xem: 今時仍然