- á quân -

♦ Phiên âm: (yàjūn).


♦á quân (người đứng thứ hai trong thi đấu thể dục thể thao). .


Vừa được xem: 亞軍經驗假如大軍惊险恐怖片傳說習以為常真性壁錢