- hỗ huệ nghiệp vụ,vũ -

♦ Phiên âm: (hùhuì yèwù ).


♦Nghiệp vụ ưu đãi lẫn nhau


Vừa được xem: 互惠业务打破沙鍋問到底臨時代辦巡夜