- vân đoan -

♦ Phiên âm: (yúnduān).


.


Vừa được xem: 云端悶倦捕蟲燈包荒雲端湊攏鬼計多端