- nhị thập tứ khí,khất tiết,tiệt -

♦ Phiên âm: (èrshísìjiéqì).


♦hai mươi bốn tiết (gồm Lập Xuân, Vũ Thuỷ, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, HạChí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, đại Tuyết, ĐôngChí, Tiểu Hàn, Đại Hàn). . , .


Vừa được xem: 二十四气节大智若愚客户提供色卡