- nhị nhân chuyển,chuyến -

♦ Phiên âm: (èrrénzhuàn).


♦1. hát kiểu Nhị Nhân Chuyển. , , .


Vừa được xem: 二人轉嘈嘈槍桿相對侵占