- sự đoan -

♦ Phiên âm: (shìduān).


.


Vừa được xem: 事端步弓兩端山峽云山霧罩