- dữ,dư dĩ -

♦ Phiên âm: (yǔyǐ).Vừa được xem: 予以軍師活潑觀看措施傳聲孖仔