- liễu giải -

Phiên âm: (le,liǎo jiě,jiè )
img 1
(hvtd)♦Hiểu ra, hiểu rõ. ☆Tương tự: lĩnh hội .
Home | Lastviews: , , , , 正中 , , 了解 , , .