- liễu giải -

♦ Phiên âm: (le,liǎo jiě,jiè ).


(hvtd)♦Hiểu ra, hiểu rõ. ☆Tương tự: lĩnh hội .


Vừa được xem: 了解栝樓