- liễu kết -

♦ Phiên âm: (le,liǎo jié,jì ).


(hvtd)♦Xong việc. § Cũng nói kết liễu .


Vừa được xem: 了結不平等待遇生育別情乾坤再造積習