- nhũ đầu -

♦ Phiên âm: (rǔtóu).


♦1. núm vú; núm. , , . .

(hvtd)♦Núm vú. § Cũng gọi là nãi đầu .


Vừa được xem: 乳頭