- nhũ mi -

♦ Phiên âm: (rǔmí).


♦dịch nhũ (hỗn hợp với dịch nhũ, dịch gan đã mất tính acid là một chất dinh dưỡng của cơ thể). . , .


Vừa được xem: 乳糜太學乳頭