- nhũ đường -

♦ Phiên âm: (rǔtáng).


♦lac-to-za; đường sữa. , C12H22O11, . , 5- 8%. , .


Vừa được xem: 乳糖馬爾代夫闊別閃避縣治