- nhũ ngưu -

♦ Phiên âm: (rǔniú).


♦bò sữa. , . .


Vừa được xem: 乳牛鼎峙协和式飞机二性子绉边薄织物