- nhũ chấp,hiệp -

♦ Phiên âm: (rǔzhī).


♦sữa tươi. , . .


Vừa được xem: 乳汁乳臭