- nhũ danh -

♦ Phiên âm: (rǔmíng).


♦tên mụ; tên tục; tên huý (tên đặt khi mới đẻ). ;.


Vừa được xem: 乳名乳劑以前