- nhũ nhi,nghê -

♦ Phiên âm: (rǔěr).


♦trẻ bú sữa. , .


Vừa được xem: 乳兒乳化乳房