- cửu,cưu cân hoàng kê -

♦ Phiên âm: (jiǔjīnhuángjī).


♦gà vàng chín cân; gà tốt. , 中國, , , , , , . .


Vừa được xem: 九斤黃雞憑空靜安居樂業多级离心泵鶤雞