- ất chủng,chúng lạp tử,tí -

♦ Phiên âm: (yǐzhǒnglìzǐ).


♦hạt bê-ta. . .


Vừa được xem: 乙種粒子垂簾