- chủ tọa -

♦ Phiên âm: (zhǔ zuò ).


(hvtd)♦Chủ mưu, chủ phạm. § Cũng nói là chủ nhi . ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Từ Ninh thính bãi, tâm trung tưởng đạo: Kí hữu chủ tọa, tất bất ngại sự , : , (Đệ ngũ thập lục hồi) Từ Ninh nghe xong, trong bụng nghĩ: Đã biết có chủ phạm rồi, thì sự việc không còn lo ngại gì nữa.


Vừa được xem: 主坐传近网球传统服装传真传染病医院兵戎传动轴吊耳伞蜥兵役伞兵部队