- tam sanh, tam sinh -

♦ Phiên âm: (sān,sàn shēng ).


(hvtd)♦Ba đời sống, ba kiếp sống.
♦Kiếp sống trước, hiện tại và tương lai.
♦Ba cấp bậc chính trong thời gian thực hiện Phật quả: (1) Phát nguyện, quyết định trở thành một Phật-đà; (2) Tu tập và tích lũy công đức; (3) Chứng ngộ Phật quả, thành Phật.
♦Ba cấp bậc (cuộc sống) được dạy trong tông Thiên Thai, cơ bản cũng như ba cấp bậc trước đây: (1) Chủng , cũng gọi là Phát tâm ; (2) Thục , chín muồi, có thể gọi là Tu hành ; (3) Giải thoát .
♦Ba cuộc sống theo Hoa Nghiêm tông: (1) Kiến văn sanh , thấy và nghe Phật thuyết pháp trong kiếp sống trước đây; (2) Giải hành sanh , nghĩa là tu tập đạt giải thoát đời nay; (3) Chứng nhập sanh , tức là chứng ngộ và nhập đạo trong cuộc đời tương lai.


Vừa được xem: 三生簿記邦交照射堆焊