- tam,tám xoa thần kinh -

♦ Phiên âm: (sānchā shénjīng ).


♦Thần kinh tam thoa


Vừa được xem: 三叉神经湘簾歲首敘功