- tam nghi -

♦ Phiên âm: (sān,sàn yí ).


(hvtd)♦Thiên, địa, nhân. ☆Tương tự: tam cực , tam tài .
♦Chỉ ba tuyến: xích đạo , hạ chí , đông chí .


Vừa được xem: 三儀使安土涓埃