- bức hòa,họa -

♦ Phiên âm: (bīhé).


♦hoà; trận hoà (thể thao). , , , , 使.


Vừa được xem: 逼和贓款è“–鳴鑼開道紅票別業鏤