- xa song diêu,dao bả -

♦ Phiên âm: (chē chuāng yáo bǎ ).


♦Cái quay để nâng hạ cửa sổ


Vừa được xem: 车窗摇把鳴鏑錦雞政治協商會議曠費果凍兒