- quân vụ,vũ -

♦ Phiên âm: (jūnwù).


♦quân vụ; việc quân; việc quân sự. .


Vừa được xem: 軍務郵電雷鳴办公室舊業孱弱