- siêu nhiên bất,phầu,phủ,phi,phu quần -

♦ Phiên âm: (chāoránbùqún).


♦khoáng đạt hơn người. , .


Vừa được xem: 超然不群离心泵趿拉白地旅費