- khanh tử,tí -

♦ Phiên âm: (kēng·zi).


.


Vừa được xem: 坑子查類人猿车窗摇把鳴鏑錦雞