- vật

♦ Phiên âm: (wù)

♦ Bộ thủ: Bao ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Phó) Chớ, đừng (lời cấm chỉ). ◇Sử Kí 史記: Quả nhân phi thử nhị cơ, thực bất cam vị , nguyện vật trảm dã , , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Quả nhân (mà) không có hai người cung nữ ấy (thì) ăn không ngon, xin đừng chém.

: wù


Vừa được xem: 432指靠按察舍間