- đảo

♦ Phiên âm: (dǎo)

♦ Bộ thủ: Sơn ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Tục dùng như chữ đảo .
♦Giản thể của chữ .

: ()dǎo
屿


Vừa được xem: ���������教士臥內二元論九牛一毛九流九泉