- đãm

♦ Phiên âm: (dàn)

♦ Bộ thủ: Tiêu ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) (Tóc) rủ xuống. ◇Thi Kinh : Đãm bỉ lưỡng mao, Thật duy ngã nghi , (Dung phong , Bách chu ) Tóc rủ hai trái đào, Thật là bạn lứa của ta.

: dàn
:“。”


    沒有相關
Vừa được xem: ���全集全軍全身全民公決������內閣內間內屬內則