- bệnh

♦ Phiên âm: (bìng)

♦ Bộ thủ: Nạch ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Ốm, đau. ◎Như: tâm bệnh bệnh tim, tương tư bệnh bệnh tương tư, bệnh nhập cao hoang bệnh đã vào xương tủy, bệnh nặng không chữa được nữa.
♦(Danh) Khuyết điểm, tì vết, chỗ kém. ◎Như: ngữ bệnh chỗ sai của câu văn. ◇Tào Thực : Thế nhân chi trứ thuật, bất năng vô bệnh , (Dữ Dương Đức Tổ thư ) Những trứ thuật của người đời, không thể nào mà không có khuyết điểm.
♦(Động) Mắc bệnh, bị bệnh. ◇Hàn Phi Tử : Quân nhân hữu bệnh thư giả, Ngô Khởi quỵ nhi tự duyện kì nùng , (Ngoại trữ thuyết tả thượng ) Quân sĩ có người mắc bệnh nhọt, Ngô Khởi quỳ gối tự hút mủ cho.
♦(Động) Tức giận, oán hận. ◇Tả truyện : Công vị Hành Phụ viết: "Trưng Thư tự nữ." Đối viết: "Diệc tự quân." Trưng Thư bệnh chi. Tự kì cứu xạ nhi sát chi : "." : "." . (Tuyên Công thập niên ) (Trần Linh) Công nói với Hành Phụ: "Trưng Thư giống như đàn bà." Đáp rằng: "Cũng giống như ông." Trưng Thư lấy làm oán hận, từ chuồng ngựa bắn chết Công.
♦(Động) Làm hại, làm hư. ◎Như: phương hiền bệnh quốc làm trở ngại người hiền và hại nước. ◇Chiến quốc sách : Quân nhược dục hại chi, bất nhược nhất vi hạ thủy, dĩ bệnh kì sở chủng , , (Đông Chu sách) Nhà vua như muốn hại (Đông Chu), thì không gì bằng tháo nước cho hư hết trồng trọt của họ.
♦(Động) Lo buồn, ưu lự. ◇Luận Ngữ : Quân tử bệnh vô năng yên, bất bệnh nhân chi bất kỉ tri dã , (Vệ Linh Công ) Người quân tử buồn vì mình không có tài năng, (chứ) không buồn vì người ta không biết tới mình.
♦(Động) Khốn đốn.
♦(Động) Chỉ trích. ◇Dương Thận : Thế chi bệnh Trang Tử giả, giai bất thiện độc Trang Tử dã , (Khang tiết luận Trang Tử ) Những người chỉ trích Trang Tử, đều là những người không khéo đọc Trang Tử vậy.
♦(Động) Xâm phạm, tiến đánh. ◇Tả truyện : Bắc Nhung bệnh Tề, chư hầu cứu chi , (Hoàn Công thập niên ) Bắc Nhung đánh nước Tề, chư hầu đến cứu.
♦(Động) Làm nhục. ◇Nghi lễ : Khủng bất năng cộng sự, dĩ bệnh ngô tử , (Sĩ quan lễ đệ nhất ) E rằng không thể làm việc chung để làm nhục tới ta.
♦(Hình) Có bệnh, ốm yếu. ◎Như: bệnh dong vẻ mặt đau yếu, bệnh nhân người đau bệnh. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Khác đại kinh, tự thừa mã biến thị các doanh, quả kiến quân sĩ diện sắc hoàng thũng, các đái bệnh dong , , , (Đệ nhất bách bát hồi) (Gia Cát) Khác giật mình, tự cưỡi ngựa diễu xem các trại, quả nhiên thấy quân sĩ mặt xanh xao võ vàng, gầy gò ốm yếu cả.
♦(Hình) Khô héo. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Bệnh diệp đa tiên trụy, Hàn hoa chỉ tạm hương , (Bạc du ) Lá khô nhiều rụng trước, Hoa lạnh chỉ thơm trong chốc lát.
♦(Hình) Mệt mỏi.
♦(Hình) Khó, không dễ. ◇Luận Ngữ : Tu kỉ dĩ an bách tính, Nghiêu Thuấn kì do bệnh chư , (Hiến vấn ) Sửa mình mà trăm họ được yên trị, vua Nghiêu vua Thuấn cũng còn khó làm được.

: bìng
1.
2.
3.
4.
5. :“”。


Vừa được xem: ���波美度因材施教波羅蜜因數波累波紋因循守舊因循波磔<