- la

♦ Phiên âm: (luó)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 27

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cái thanh la. ◇Nguyễn Du : Triệt dạ la thanh bất tạm đình (Mạc Phủ tức sự ) Suốt đêm tiếng thanh la không tạm ngớt.

: luó