- thược

♦ Phiên âm: (yào, yuè)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 25

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cái khóa. § Xem thược thi .
♦(Danh) Phong kín, che lấp.
♦(Danh) Ví dụ sự vật, nơi chốn trọng yếu. ◇Thanh sử cảo 稿: Lâm Hoài vi nam bắc quản thược (Viên Giáp Tam truyện ) Lâm Hoài là nơi quan yếu từ nam tới bắc.