- khuê

♦ Phiên âm: (guī)

♦ Bộ thủ: Thổ ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Ngọc khuê. § Ghi chú: Ngọc trên nhọn dưới vuông, thiên tử phong vua chư hầu thì ban cho ngọc đó. ◇Chiến quốc sách : Công tước vi chấp khuê, quan vi trụ quốc , (Chu sách nhất ) Tước của ông (vào hàng) cầm ngọc khuê, chức của ông (vào hàng) trụ quốc.
♦(Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị dung lượng, đựng được 64 hạt thóc gọi là một khuê. (2) Đơn vị trọng lượng, cân nặng bằng mười hạt thóc là một khuê.
♦(Danh) Khí cụ thời xưa để đo bóng mặt trời. ◎Như: nhật khuê .
♦(Danh) Họ Khuê.

: guī
1.
2.
3.
4.
5.