- xưng, xứng

♦ Phiên âm: (chēng, chèn)

♦ Bộ thủ: Hòa ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()chēng
1.
2.
3.
4. 便
5.
6. 寿
, : ()chèn

, : ()chèng
”。


Vừa được xem: ���李国师李南帝李公蕴朱鳥朱顏朱雀甘結朱門朱軒<