- triệu

♦ Phiên âm: (zhào, tiǎo)

♦ Bộ thủ: Tẩu ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Nước Triệu: (1) Thời Chiến quốc. (2) Thời Đông Tấn, có Tiền Triệu Hậu Triệu , nay ở vào khoảng các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam.
♦(Danh) Họ Triệu.
♦(Động) Trả lại. ◎Như: phụng triệu kính trả lại các đồ vật hầu ngài (do tích truyện Lạn Tương Như đem ngọc bích về Triệu ngày xưa).
♦(Phó) Vùn vụt, mau. ◇Mục thiên tử truyện : Thiên tử bắc chinh, triệu hành , Thiên tử đi đánh phương bắc, đi vùn vụt.

: zhào
xem “”。